La me' zita
(Sicilia)

Quant'Ŕ lÓria la me' zita,
tutta fraricia e 'mpurrita (malanova di la so' vita)
Ahi! LÓria Ŕ, cchi¨ lÓria d'idda 'un ci n'Ŕ!

Avi i capiddi tisi tisi
ppi spirugghiarli ci voli un misi.

Avi l'occhi quantu un purtusu,
unu apertu e l'Óutru chiusu.

Avi l'aricchi ranni ranni
parunu chiddi do' liafanti.

Avi l'aricchi a paracqua
unu ppu sule e l'Óutro ppi l'acqua.

Avi lu nasu ca pari 'n pagghiaru
quannu chiovi mi ci arriparu.

Avi lu nasu a cannolu
ppi scusciallu ci voli 'n linzolu.

Avi la facci lintiniusa
pari 'na papira ca nirvusa.

Avi la vucca quantu 'n casciuni
trasi e nesci 'n pistuluni.

Avi la vucca nicaredda
trasi e nesci na vastedda.

Avi la vucca china china
cu ddi scagghiuni Ŕ 'na ruvina.

Avi li denti a grattarola
unu d'intra e l'Óutru i fora.

Avi li spaddi ca pari na cascia,
una cchi¨ Óuta e una cchi¨ vascia.

Avi li vrazza di ferru fusu
quannu t'abbrazza ti fa 'n pirtusu.

Avi lu pettu chianu chianu
comu lu funnu du tianu.

Avi lu pettu pilusu pilusu
comu lu porcu 'i menzujusu.

Avi lu pettu sciddicatu (scigghicatu)
San Giuseppi ciÓ passatu.

Avi la panza ca pari na vutti
quannu camina fa rýdiri (cariri) a tutti.

Avi li jammi a cucciddatu,
quannu camina s'abbia di latu.

Avi li jammi di ferru filatu
quannu camina si ecca di latu.

Avi li peri a chichiric˛,
quannu camina fa sý e no.

E passannu ppi corso Olivuzza
a pigghiaru a corpi 'i cucuzza.

E passannu ppi corso dei Mille
a pigghiaru a corpi 'i cazzilli.

E passannu ppi via Danti
assicutaru puru i santi.

E passannu ppi corso Pisani
assicutaru puru i cani.

E passanni pi Ficarazzi
ci tiraru i cannavazzi.

Au Cunventu i Cappuccini
unna vosiru mancu i parrini.

Au cuncursu di biddizza
a iccaru 'nta munnizza.

(Quannu a purtai a mostra i biddizza
ma ittaru na munnizza).

'N parramu di so' frati
quattro orbi e tri sciancati.

(Ma di sordi n'avi assai
ca cummogghuani li vai).

Ma 'ncunpenzu avi li sordi
ca cummogghianu tutti l'immrogghi.
Ahi, bedda Ŕ chi¨ bedda d'idda 'un ci n'Ŕ!

Ma ju preiu la Madonna
d'accurzarici li jorna.
Ahi! LÓria Ŕ, cchi¨ lÓria d'idda 'un ci n'Ŕ!