PARAGONI   PROVERBIALI   

·         FALSU CHE DINARI MALU

·         FALADU CHE S’APPARA

·         TONTU CHE SA NAPPA

·         SICCU CHE LINNA

·         RUJU CHE PUDDU

·         FEA CHE CICCIU

·         TETTERU CHE NANNI

·         TETTERU CHE ROCCU

·         MASEDU CHE ANZONE

·         DROMIDU CHE PUDIDU

·         NIEDDU CHE PIGHE

·         MALU CHE RAJU

·         SURDU  CHE  PEDRA

·         ZEGU  PABARU

·         LANZU  CHE  CORRU

·         MUDU  CHE  TROZZA

·         BAMBA  CHE  LUDU

·         NIEDDU  CHE  SU  TITTONE

·         IVILIDU  CHE  PETTA  PUDIDA

·         APPICCADU  CHE  FUSCONE

·         ‘ ISTARE  CHE  CANE  CAZZADU

 

 

IRROCOS E FRASTIMOS

·         SU  RISU  ‘ E  SA  COLUMBA  CHI  FETTASA

·         CREBADU  CHI T  ’ IDANA

·         CHI  TI   MANIGHENE  SOS  CANES

·         UNU  RAJU  CHI  TI  FALEDE

·         SA  BARRA  SICCA

·         SOS  OJOS  A  DUOS  A  DUOS  CHI  T ‘  INDESSANA

·         MALE  CHI   TI  POTTA  TRIBULARE

·         CANCARADU  SIAS

·         SA  MANU  CANCARADA

·         FRAZZIGU  CHI  T ‘ AGATTENE

·         SOS  OJOS  CHI  NE  CAZZESE

·         ALLUMADU  E  FOGU  CHI  T ‘ IDANA

 

torna all'ovile