22-6-00 ELEZIONI RSU STABILIMENTO DI ARESE

CARROZZERIA COBAS FLMU FIM UILM FIOM TOTALE
OPERAI 326 34 25 29 264 678
IMPIEGATI 15 18   14 33 80
TOTALE 341 52 25 43 297 758
PERC.2000 45.1% 6.8% 3.3% 5.7% 39.1%  
PERC.1997 35.6%   7.6% 7.8% 49.0%  
             
             
MECCANICA COBAS FLMU FIM UILM FIOM TOTALE
OPERAI 81 69 14 28 87 279
IMPIEGATI     20 12 28 60
TOTALE 81 69 34 40 115 339
PERC.2000 24.0% 20.3% 10.0% 11.8% 33.9%  
PERC 1997 19.6%   15.2% 10.9% 54.2%  
             
             
ENTI CENTRALI COBAS FLMU FIM UILM FIOM TOTALE
OPERAI 68 10 104 81 202 465
IMPIEGATI 61 88 81 59 132 421
TOTALE 129 98 185 140 334 886
PERC.2000 14.6% 11.1% 20.9% 15.8% 37.6%  
PERC.1997 19.5%   27.5% 11.1% 41.9%  
             
             
FIAT GESCO 71   31 6 25 133
PERC.2000 53.4%   23.3% 4.5% 18.8%  
PERC.1997 43.4%   56.6%      
             
TOT.OP.PRODUZ. 407 103 39 57 351 957
PERC.2000 42.5% 10.8% 4.1% 6.0% 36.7%  
PERC.1997 35.6%   5.5% 8.7% 50.2%  
             
TOTALE OPER. 475 113 143 138 553 1422
PERC.2000 33.4% 7.9% 10.1% 9.7% 38.9%  
PERC.1977 32.4%   9.5% 8.3% 50.1%  
             
TOTALE IMPIEG. 147 106 132 91 218 694
PERC.2000 21.2% 15.3% 19.0% 13.1% 31.4%  
PERC.1997 17.2%   36.6% 11.8% 34.4%  
             
TOTALE GEN. COBAS FLMU FIM UILM FIOM TOTALE
  622 219 275 229 771 2116
PERC.2000 29.4% 10.3% 13.0% 10.8% 36.4%  
PERC.1997 28.6%   15.7% 9.1% 46.6%  

22 giugno 2000