Scorci di Roma

6 Gennaio 1985 - Nevicata

 

 

 

 

 

 

 

Indietro